Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01, 11/02) i članka 14. Zakona o športu (”Narodne novine” br. 71/06), Osnivačka skupština Teniskog kluba ”Sirius” održana 24. kolovoza 2009. godine donijela je Statut Teniskog kluba ”Sirius” ‘, Skupština održana 18. listopada 2013.g. donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Teniskog kluba ”Sirius” ‘ i Skupština održana 27. prosinca 2013.g. donijela je Odluku o izmjenama i dopunama  Statuta Teniskog kluba ”Sirius”.

 

STATUT
TENISKOG KLUBA OSOBA S INVALIDITETOM ”SIRIUS”

(pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama zaključno s 27.12.2013.g.) 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Kluba; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba. 

Članak 2. 

Teniski klub osoba s invaliditetom ”Sirius”  (u daljnjem tekstu Klub) je dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija. 

Članak 3. 

Naziv Kluba je: Teniski klub osoba s invaliditetom ”Sirius”

Sjedište Kluba je u Zagrebu.

Klub djeluje na području Grada Zagreba. 

Članak 4. 

Teniski klub osoba s invaliditetom ”Sirius”  je športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Klub ima svojstvo pravne osobe. 

Članak 5. 

Klub ima pečat.

Pečat Kluba je: pravokutnog oblika veličine 38×14 mm s upisanim tekstom koji glasi:

Teniski klub osoba s invaliditetom ”Sirius”. 

Članak 6. 

Klub zastupa i predstavlja Predsjednik Kluba.

Predsjednik Kluba može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Počasni predsjednik predstavlja Klub, predstavlja interese Kluba u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za Klub, ali bez prava na preuzimanje prava ili obveza. Počasni predsjednik ne može ovlastiti drugu osobu da ga zamjenjuje. 

Članak 7. 

Klub se može učlaniti u druge saveze, zajednice i druge organizacije čiji program i ciljevi mogu pridonijeti unapređivanju ciljeva i djelatnosti ovog Kluba.

Odluku o učlanjivanju i istupanju iz istih donosi Skupština na prijedlog Predsjednika Kluba. 

CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA 

Članak 8. 

Klub je osnovana radi organiziranja, promicanja, razvitka i unapređivanja teniskog športa. 

Članak 9. 

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz čl. 2 i čl. 8 djelatnosti udruge su:

–        poduka i trening tenisa djece, mladeži i odraslih s invaliditetom i drugih osoba članova kluba,

–        organiziranje i provođenje treninga članova radi pripremanja za natjecanje,

–        organiziranje škole i tečajeva tenisa,

–        pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno države reprezentacije

–        poduka i trening tenisa osoba s invaliditetom

–        tenisku športsku rekreaciju osoba s invaliditetom

–        upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik,

–        poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,

–        organiziranje domaćih i međunarodnih teniskih natjecanja,

–        suradnja sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, organizacije zajedničkih aktivnosti i natjecanja,

–        poticanje razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom. 

ČLANSTVO U KLUBU 

Članak 10. 

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja je voljna provoditi ciljeve ovog Kluba, te poštivati odredbe ovog Statuta. 

Članak 11. 

Član Kluba može biti i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnosti, ali bez prava sudjelovanja u radu tijela Kluba. 

Članak 12. 

Članstvo u Klubu je dobrovoljno, a stječe se usmenom ili pismenom izjavom, te nakon uplaćene članarine i popunjavanja evidencijskog lista i upisom u registar članova koji vodi Tajnik Kluba. 

Članak 13. 

Skupština Kluba određuje iznos mjesečne članarine. 

Članak 14. 

Članovi Kluba imaju pravo:

–        posredno i neposredno sudjelovati u radu i aktivnostima Kluba,

–        biti upoznati i informirani s radom Kluba. 

Članovi Kluba imaju obvezu:

–        djelovati u skladu s ciljevima Kluba i u skladu s odredbama ovog Statuta,

–        plaćati članarinu,

–        čuvati i podizati ugled Kluba,

–        čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze. 

Članak 15. 

Članstvo u Klubu prestaje:

–        dragovoljnim istupom, na temelju pisane izjave,

–        neplaćanjem članarine,

–        isključenjem, ako član prekrši odredbe Statuta ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu   štetu Klubu ili njezinim članovima. 

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna. 

TIJELA KLUBA 

Članak 16. 

Tijela Kluba su:

–        Skupština,

–        Predsjednik,

–        Potpredsjednik,

–        Počasni predsjednik,

–        Tajnik. 

SKUPŠTINA 

Članak 17. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi kluba.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). 

Članak 18. 

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Potpredsjednik ili Tajnik Kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. 

Članak 19. 

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Glasovanje članova je javno. 

Članak 20. 

Skupština Kluba:

–        utvrđuje politiku razvitka Kluba,

–        donosi i mijenja Statut Kluba,

–        donosi druge akte i odluke vezane za rad Kluba,

–        bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Počasnog predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Kluba,

–        razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba,

–        odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,

–        odlučuje o prestanku rada Kluba,

–        obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom. 

PREDSJEDNIK 

Članak 21. 

Predsjednik Kluba obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednika  Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

Za svoj rad odgovorna je Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu. 

Članak 22. 

Predsjednik:

–        zastupa i predstavlja Klub,

–        saziva i vodi sjednice Skupštine Kluba,

–        utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

–        utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

–        brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,

–        upravlja imovinom Kluba,

–        podnosi izvješće o radu Kluba Skupštini Kluba,

–        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

–        brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,

–        nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba,

–        donosi odluke o isključenju člana iz Kluba,

–        donosi odluku o promjeni adrese sjedišta,

–        donosi financijski plan,

–        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba. 

Članak 23. 

Potpredsjednik zamjenjuje Predsjednika u svim poslovima u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika.

Potpredsjednika  Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

Počasnog predsjednika Kluba bira i imenuje Skupština Kluba na prijedlog Predsjednika Kluba, iz redova osoba koje su osobito zaslužne za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kluba ili koje svojim ugledom i položajem mogu značajno doprinijeti razvoju i promociji Kluba.

Počasni predsjednik može iznositi svoje mišljenje, davati prijedloge, sudjelovati u radu tijela Kluba, ali ne može birati, biti biran u tijela Kluba, niti glasati prilikom donošenja odluka Kluba, a oslobođen je plaćanja članarine. 

TAJNIK 

Članak 24. 

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Tajnik Kluba je za svoj rad odgovoran Skupštini i Predsjedniku Kluba. 

Članak 25. 

Tajnik:

–        vodi registar članova Kluba,

–        pomaže Predsjedniku u pripremanju sjednica Skupštine,

–        potpisuje poslovne i druge dokumente u skladu s ovlaštenjem Predsjednika Udruge,

–        obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika Udruge. 

Članak 26. 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. 

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

Članak 27. 

Imovinu Kluba čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, i druga imovinska prava koje je Klub stekao u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 28. 

Klub stječe imovinu:

–        iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

–        iz Državnog proračuna putem javnog natječaja,

–        od donacija pravnih i fizičkih osoba,

–        od članarina,

–        od dragovoljnih priloga i darova,

–        od drugih vlastitih aktivnosti,

–        iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Članak 29. 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. 

PRESTANAK POSTOJANJA KLUB 

Članak 30. 

Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti osnivačima Kluba.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 31. 

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave. 

Članak 32. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Kluba. 

Članak 33. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 27. prosinca 2013.g.

Predsjednik

Teniskog kluba osoba s invaliditetom ”Sirius”

Bojan Kovač