Statut

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17) i članka 14. Zakona o sportu (”Narodne novine” br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11. 86/12, 94/13) Skupština TENISKOG KLUBA OSOBA S INVALIDITETOM “SIRIUS” na sjednici Skupštine održanoj dana 10. listopada 2019. g. donijela je izmjene i dopune Statuta TENISKOG KLUBA OSOBA S INVALIDITETOM “SIRIUS”

 

STATUT
TENISKOG KLUBA OSOBA S INVALIDITETOM ”SIRIUS”

(pročišćeni tekst s izmjenama i dopunama zaključno s 10.10.2019.g.) 

 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2. 

Naziv Udruge je: TENISKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ”SIRIUS”.

Skraćeni naziv Udruge je: TKOI ”SIRIUS”

Sjedište Udruge je u Zagreb.

Članak 3. 

TENISKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ”SIRIUS” je Udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. TENISKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM ”SIRIUS” je neprofitna pravna osoba.

Članak 4. 

Udrugu zastupa Predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Počasni Predsjednik predstavlja Udrugu, predstavlja interese Udruge u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za Udrugu, ali bez prava na preuzimanje prava ili obveza. Počasni Predsjednik ne može ovlastiti drugu osobu da ga zamjenjuje.

 

II CILJEVI , PODRUČJE  DJELOVANJA  SUKLADNO  CILJEVIMA I  DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5. 

Udruga je osnovana u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja teniskog sporta i teniskog sporta za osobe s invaliditetom.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području sporta.

Članak 6. 

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz čl. 6 Statuta djelatnosti Udruge su:

 • poduka i trening tenisa djece, mladeži i odraslih s invaliditetom, hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kao i drugih osoba članova kluba,
 • organiziranje i provođenje treninga članova radi pripremanja za natjecanje,
 • organiziranje škole i tečajeva tenisa,
 • pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno države reprezentacije,
 • poduka i trening tenisa osoba s invaliditetom,
 • tenisku športsku rekreaciju osoba s invaliditetom,
 • upravljanje športskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik,
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada,
 • organiziranje domaćih i međunarodnih teniskih natjecanja,
 • suradnja sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, organizacije zajedničkih aktivnosti i natjecanja,
 • poticanje razumijevanja i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom,
 • informiranje javnosti o radu i djelatnostima Udruge.

Članak 7. 

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju Udruge putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • izdavanjem publikacija,
 • posebno putem internetske stranice Udruge.

 

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8. 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je voljna provoditi ciljeve Udruge i poštivati odredbe ovog Statuta.

Članak 9. 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge se postaje usmenom ili pisanom izjavom i upisom u popis članova koji vodi Podpredsjednik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, e-mail adresi i kontakt broj telefona, datumu pristupanja Udruzi i datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 10. 

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 11. 

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • sudjelovanje u radu i aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • djelovanje u skladu s ciljevima Udruge i u skladu s odredbama ovog Statuta,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • plaćanje članarine,
 • informiranje o radu Udruge.

Članak 12. 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine duže od jedne godine,
 • isključenjem, ako član prekrši odredbe Statuta ili svojim djelovanjem prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njezinim članovima.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 13. 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge, a čiji program i ciljevi mogu pridonijeti unapređivanju ciljeva i djelatnosti ove Udruge.

Odluku o udruživanju i istupanju iz istih donosi Skupština.

 

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 14. 

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom tijelu za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge, članova upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama ili da takvo ponašanje utječe  na rad Udruge u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

 

V TIJELA  UDRUGE

Članak 15. 

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Podpredsjednik
 • Počasni predsjednik
 • Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Svaki član Udruge ima pravo na jedan glas u Skupštini Udruge.

Članovi Udruge punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine i mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost skrbnika.

Članovi Udruge maloljetne osobe s navršenih 14 godina života sudjeluju u radu Skupštine i mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 17. 

 Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština radi na sjednicama  koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18. 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 19. 

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20. 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/3 svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, osim kada je za donošenje pojedinih odluka ovim Statutom određena posebna većina.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem.

Članak 21. 

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i međunarodne udruge,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava druga tijela Udruge,
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • određuje iznos članarine, odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 22. 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 23. 

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • brine o izvještavanju davatelja sredstava i šire javnosti o programima i projektima od interesa za opće dobro financiranih iz javnih izvora,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
 • donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 24. 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

PODPREDSJEDNIK

Članak 25.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Podpredsjednik.

Podpredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Podpredsjednik Udruge vodi registar članova Udruge na način propisan Statutom.

POČASNI PREDSJEDNIK

Članak 26. 

Počasnog predsjednika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika Udruge, iz redova osoba koje su osobito zaslužne za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge ili koje svojim ugledom i položajem mogu značajno doprinijeti razvoju i promociji Udruge.

Počasni predsjednik može iznositi svoje mišljenje, davati prijedloge, sudjelovati u radu tijela Udruge, ali ne može birati, biti biran u tijela Kluba, niti glasati prilikom donošenja odluka Udruge, a oslobođen je plaćanja članarine.

TAJNIK

Članak 27. 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI IMOVINA ,  NAČIN  STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 29. 

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nepokretne i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 30. 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 31. 

Kada Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava dužna je izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način obavijestiti i širu javnost.

VII PRESTANAK  POSTOJANJA  UDRUGE

Članak 32. 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, a nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

Takva preostala imovina Udruge ne može se dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 33. 

Kada je to predviđeno zakonom provodi se postupak likvidacije.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine Udruge.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruge.